Používaním stránok bombaplot.sk, súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

Všeobecné obchodné podmienky elektronického internetového obchodu
 
 
1. PREDMET ÚPRAVY
 
1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú práva a
povinnosti kupujúceho a predávajúceho
 
Obchodné meno: Bombaplot s.r.o
Sídlo: Bocatiova 1101/12  
040 01, Košice
ICO: 52 507 408
Č.živnostenského registra: 820-88617
OU-KE-OZP1-2019/035880-2
BANKOVÉ SPOJENIE
VÚB Banka  
IBAN :  SK08 0200 0000 0041 4022 6456
SWIFT : SUBASKBX
(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Predávajúci“)
 
pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetového elektronického
obchodu Predávajúceho, umiestnenom na webovom sídle www.bombaplot.sk.
 
1.2. VOP sú súčasťou každej kúpnej zmluvy, ktorú Predávajúci uzatvorí s
Kupujúcim. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria individuálnu písomnú
kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú mať takéto
ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.
 
2. DEFINÍCIE
 
2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam
uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.
 
2.2. E-Shop. E-Shop je elektronický internetový obchod Predávajúceho
umiestnený na webovom sídle www.bombaplot.sk, ktorý umožňuje realizáciu
objednávky tovaru z aktuálnej ponuky tovarov ponúkaných Predávajúcim na
uvedenom webovom sídle. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na
diaľku (internet, telefón a pod.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške,
závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa.
 

2.3. Kupujúci. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. ktorý prejavil záujem
kúpiť tovar cez E-Shop a uzavrieť tak s Predávajúcim kúpnu zmluvu ohľadom
tovaru ponúkaného Predávajúcim cez E-Shop, a ktorý za tým účelom riadne
vyplnil a cez E-Shop odoslal záväzný objednávkový formulár a doručil ju tak
Predávajúcemu. Za právnickú osobu na strane Kupujúceho koná jej štatutárny
orgán alebo jeho splnomocnený zástupca. Spotrebiteľom je iba fyzická alebo
právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v
rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
2.4. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od Kupujúceho,
uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar
odoslaný/odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom
formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
 
2.5. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár,
ktorý sa nachádza na webovom sídle www.bombaplot.sk a ktorý obsahuje údaje
o Kupujúcom, príp. o Oprávnenej osobe, označenie objednaného tovaru, kúpnu
cenu objednaného tovaru, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a
cenu za doručenie (prepravu) tovaru do zvoleného miesta dodania.
 
2.6. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru
zverejnená na webovom sídle www.bombaplot.sk , ktorá obsahuje najmä textové
(prípadne aj obrazové) označenie tovaru a informáciu o aktuálnej kúpnej cene.
Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu
ich zverejnenia na internetovej stránke www.bombaplot.sk Na kúpne zmluvy
uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena
nevzťahuje.
 
3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
 
3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá
Kupujúcemu objednaný tovar z aktuálnej ponuky tovarov (ďalej len „Kúpna
zmluva“), dochádza až písomným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy (vo forme
e-mailovej správy na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim) zo strany
Predávajúceho na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná
objednávka Kupujúceho.
 
3.2. Návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie
Kúpnej zmluvy je objednávka Kupujúceho adresovaná Predávajúcemu.
Objednávku možno uskutočniť iba úplným a pravdivým vyplnením
objednávkového formuláru na webovom sídle www.bombaplot.sk a jeho
odoslaním cez E-Shop.
 
3.3. Objednávkou Kupujúci:

 
a) vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami,
ktoré upravujú právny vzťah vznikajúci uzavretím Kúpnej zmluvy medzi
Kupujúcim a Predávajúcim, a plne so všeobecnými obchodnými podmienkami
súhlasí,
b) vyhlasuje, že bol poučený a informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy v
zmysle ust. § 3 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
c) udeľuje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných
údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov pre interné účely Predávajúceho, a v
prípade, ak Kupujúci uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že
tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami
a povinnosťami uvedenými v týchto VOP,
d) vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú úplné a pravdivé.
 
3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:
 
a) odmietnutím návrhu Kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany
Predávajúceho,
b) stornovaním objednávky zo strany Kupujúceho za podmienok uvedených v
týchto VOP,
c) odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy v zmysle zák. č. 102/2014 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
d) odstúpením podnikateľa v zmysle týchto VOP,
e) márnym uplynutím 1-dňovej lehoty na prijatie návrhu Predávajúcim odo dňa
objednávky; v prípade, že objednávka bola uskutočnená v deň pracovného
pokoja, lehota uplynie koncom bezprostredne nasledujúceho pracovného dňa.
 
3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (akceptácia objednávky). Prijatie návrhu
na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie Predávajúceho adresované
Kupujúcemu, v ktorom Predávajúci potvrdzuje, že návrh Kupujúceho na uzavretie
zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia
prijatia návrhu Kupujúcemu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v
objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť Predávajúceho nemá účinky
prijatia návrhu. Automaticky odosielané oznámenie o prijatí objednávky, ktoré
Kupujúci obdrží od Predávajúceho na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní
jeho objednávky, sa nepovažuje za prijatie návrhu Kupujúceho na uzavretie

zmluvy; toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia
Kupujúceho o obdržaní jeho objednávky.
 
3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený
odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
 
3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie
zmluvy podľa bodu 3.5. nadobudne účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia
návrhu Kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok
Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok
Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň
kúpnu cenu a prepravné.
 
3.8. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho až okamihom zaplatenia
celkovej kúpnej ceny.
 
3.9. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na
zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho
a Predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je Predávajúci
povinný prijať.
 
4. KÚPNA CENA TOVARU
 
4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke tovaru, v
objednávkovom formulári, ako aj v písomnom potvrdení objednávky, ktoré sa
považuje za prijatie návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna
cena je zmluvná, je pri tovare uvedená a je uvedená v mene euro (EUR).
 
4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru od Predávajúceho
do zvoleného miesta dodania (poštovné), ktoré budú Kupujúcemu účtované
osobitne podľa zvoleného spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania. Balné
Predávajúci neúčtuje.
 
4.3. Uzavretím Kúpnej zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu a
poštovné.
 
4.4. Kupujúci má možnosť kúpnu cenu a poštovné Predávajúcemu uhradiť
nasledovnými spôsobmi:
a) Prevodom na bankový účet Predávajúceho, ktorý je uvedený v bode 1.1 VOP.
Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania

kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho. Pri platbe sa Kupujúci zaväzuje
uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Neuvedenie
alebo uvedenie nesprávneho variabilného symbolu pri platbe na účet
Predávajúceho je vždy na ťarchu Kupujúceho.
b) Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru. Poplatok za dobierku je 1,00 EUR s
DPH.
c) Uhradením kúpnej ceny pri prevzatí tovaru.
 
4.5. Riadnu faktúru – daňový doklad, ktorý slúži aj ako dodací list, odošle
Predávajúci spolu s tovarom, resp. vydá Kupujúcemu pri osobnom prevzatí
tovaru.
 
4.6. Pokiaľ nebude kúpna cena za dodaný tovar Kupujúcim uhradená v celkovej
výške, má Predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude
kúpna cena uhradená.
 
5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)
 
5.1. Dodacia lehota pre objednaný tovar závisí od dostupnosti tovaru a
prevádzkových možností Predávajúceho. Dostupný tovar sa Kupujúcemu zasiela
v čo najkratšom možnom termíne. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar
Kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky
Kupujúceho, resp. pri platbe kúpnej ceny prevodom na bankový účet odo dňa
pripísania celkovej kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho (Iba za
podmienky, že Kupujúci pri platbe uviedol správny variabilný symbol. V prípade
uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od
dňa priradenia platby k objednávke Kupujúceho.). V prípade nedodania tovaru do
30 dní, Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.
 
5.2. Kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailovou
správou. Stav objednávky si môže Kupujúci kedykoľvek skontrolovať po
prihlásení sa do svojho účtu v E-shope Predávajúceho.
 
5.3. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania
sa spájajú odlišné dodacie lehoty, ktoré sú uvedené v dodacích a platobných
podmienkach. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je Kupujúcemu vždy
poskytnutá informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy
spravidla spája.
 
6. MIESTO DODANIA
 

6.1. Miestom dodania je adresa, ktorú Kupujúci uviedol v objednávkovom
formulári ako miesto dodania a Predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil. V
prípade pochybností o mieste dodania a v prípade osobného prevzatia tovaru je
miestom dodania sídlo Predávajúceho.
 
6.2. Predávajúci tovar dodáva výlučne na územie Slovenskej republiky. Dodanie
tovaru na územie iných členských štátov Európskej únie alebo na územie tretích
štátov mimo Európskej únie je možné len na základe predchádzajúcej písomnej
vzájomnej dohody Predávajúceho a Kupujúceho.
 
7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA, POŠTOVNÉ A
BALNÉ
 
7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže Kupujúci vybrať v
procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.
 
7.2. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania/odovzdania je: Preprava
kuriérom, preprava
zabezpečená vozidlami Predavajúceho
 
7.3. Cena prepravy (poštovné) sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň
objednávky, ktorý sa nachádza na webovom sídle www.bombaplot.sk. Balné
Predávajúci neúčtuje.
 
7.4. Poštovné, resp. prepravné podľa bodu 7.3 sa vzťahuje iba na zásielku tovaru
v rámci Slovenskej republiky. Pri dodaní tovaru na územie iných členských štátov
Európskej únie, príp. iných tretích štátov mimo Európskej únie, po
predchádzajúcej vzájomnej dohody podľa bodu 6.2. VOP, Predávajúci účtuje
poštovné na základe písomného odsúhlasenia si výšky poštovného a príp.
ďalších dodacích podmienok medzi zmluvnými stranami.
 
8. DODANIE TOVARU
 
8.1. Záväzok Predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného
tovaru Kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a
prevzatie tovaru je Kupujúci povinný písomne potvrdiť pri prevzatí tovaru.
Účtovný doklad – faktúra slúži pre Kupujúceho ako dodací list a zároveň aj ako
záručný list.
 
8.2. Záväzok Predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak
Predávajúci bol pripravený odovzdať tovar Kupujúcemu v dohodnutom mieste a

čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a Kupujúci si tovar neprevzal z
iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho.
 
8.3. V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti Predávajúcemu
späť, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy spôsobom uvedeným v
bode 10.5.1. a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov súvisiacich s
neúspešným dodaním tovaru.
 
9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIE
 
9.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim
(resp. prepravcom) a tiež za skryté vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v
záručnej dobe (záruka).
 
9.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď
prevezme tovar od Predávajúceho (resp. od prepravcu), alebo keď tak neurobí
včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci
tovar neprevezme.
 
9.3. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pri
prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať či sa jedná o tovar,
ktorý objednal, či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu, či
fungujú všetky jeho jednotlivé časti. Viditeľne poškodenú zásielku s objednaným
tovarom kupujúci nie je povinný prevziať od prepravcu, ktorý zabezpečuje
dodanie tovaru. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je kupujúci
povinný oznámiť predávajúcemu bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od
prevzatia zásielky písomne/e-mailom alebo telefonicky v pracovných dňoch.
 
9.4. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý
vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa
naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.
 
9.5. Štandardná záručná doba na tovar je 24 mesiacov.
 
9.6. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:
 
a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu,
príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
b)neoznámením zjavných chýb bezodkladne po prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,
chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o
tovar,
g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s
podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými
normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom,
statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 
9.7. Reklamovaný tovar Kupujúci doručí Predávajúcemu osobne alebo odošle na
adresu sídla Predávajúceho.
Náklady na zaslanie tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci. V prípade, že
Kupujúci reklamovaný tovar pošle Predávajúcemu na dobierku, Predávajúci nie je
povinný tovar prevziať - náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Kupujúci je
povinný do balíka priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý mu bol poslaný s
tovarom, uviesť dôvod reklamácie a návrh na vybavenie reklamácie. Po obdržaní
reklamovaného tovaru, Predávajúci bezodkladne kontaktuje Kupujúceho e-
mailom alebo telefonicky za účelom rýchleho riešenia reklamácie. Predávajúci
vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich
spôsobov:
 
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 
Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od
prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude Predávajúci
informovať Kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania na e-
mailovej adrese Kupujúceho alebo telefonicky. Spolu s reklamovaným tovarom
bude Kupujúcemu doručený aj reklamačný protokol. Pri odôvodnenej reklamácii

má Kupujúci právo na preplatenie nevyhnutných nákladov spojených s
reklamáciou.
 
9.8. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne
informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom,
ako možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. §
18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
 
10. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
10.1. Kým nebola Kupujúcemu doručená akceptácia objednávky od
Predávajúceho, (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), Kupujúci môže
objednávku stornovať prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na e-mailovú
adresu Predávajúceho alebo telefonicky na tel. čísle Predávajúceho. Kupujúci je
povinný v oznámení o stornovaní objednávky uviesť svoje meno a
priezvisko/názov právnickej osoby, adresu bydliska/sídla, e-mail, číslo
objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade, že už bola zaplatená kúpna
cena a došlo k stornovaniu objednávky podľa tohto bodu, Predávajúci vráti
Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom
na účet Kupujúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.
 
10.2. Po uzavretí Kúpnej zmluvy (t.j. bola Kupujúcemu doručená akceptácia
objednávky od Predávajúceho) môže Kupujúci objednávku stornovať aj v
prípade, ak Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania objednaného
tovaru. V takomto prípade Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu žiadne penále ani
poplatky za stornovanie objednávky.
 
10.3. Odstúpenie od zmluvy Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom
 
10.3.1. V zmysle ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“) , Kupujúci, ak je spotrebiteľom, je
oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14
dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za
zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu
najneskôr v posledný deň lehoty podľa predchádzajúcej vety. Spotrebiteľ má
právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je
obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Tovar sa považuje za
prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď Kupujúci - spotrebiteľ alebo ním určená

tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru,
alebo ak sa
 
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene,
okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom
prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia
prvého dodaného tovaru.
 
10.3.2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru,
aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 
10.3.3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj
tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 
10.3.4. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
 
10.3.5. Spotrebiteľ môže u Predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od
zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo
prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu
Predávajúceho uvedenú v bode 1.1 VOP. Formulár na odstúpenie od zmluvy je
spotrebiteľovi k dispozícii na webovom sídle Predávajúceho prípadne oň
požiadať Predávajúceho písomne alebo pomocou elektronickej pošty na adresu
uvedenej na webovej adrese www.bombaplot.sk
 
10.3.6. Odstúpenie od zmluvy podľa bodu 10.3.5. VOP musí obsahovať najmä
presnú špecifikáciu kúpeného tovaru, číslo objednávky, dátum objednania
tovaru/dátum dodania tovaru, meno a priezvisko/názov spotrebiteľa, adresu
spotrebiteľa, telefónne číslo a e-mail spotrebiteľa, podpis spotrebiteľa, spôsob,
akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú
adresu, dátum.
 
10.3.7. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy
zaslať tovar späť Predávajúcemu spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie,
návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale, na
adresu Predávajúceho uvedenej v bode 1.1. VOP. Zásielky na dobierku
Predávajúci nepreberie. Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša pri
odstúpení od zmluvy spotrebiteľ. Spotrebiteľ znáša aj priame náklady na vrátenie
tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 

10.3.8. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu
tovar, ktorý je použitý a/alebo poškodený alebo neúplný alebo hodnota
predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom,
ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti
tovaru, má Predávajúci voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody vo výške
hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. Predávajúci
má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.
 
10.3.9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo
dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky
platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane
nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si
spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob
doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel
medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší
bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 
10.3.10. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 10.3.9
pred tým, ako mu je vracaný tovar doručený alebo kým spotrebiteľ dôveryhodne
nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.
 
10.4. Odstúpenie od zmluvy Kupujúceho, ktorý je podnikateľom
 
10.4.1. Po uzavretí Kúpnej zmluvy (t.j. Kupujúcemu - podnikateľovi bola doručená
akceptácia objednávky od Predávajúceho), Kupujúci - podnikateľ nemôže
odstúpiť od zmluvy okrem dôvodov dojednaných v Kúpnej zmluve a dôvodov
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Podnikateľ však
nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru určeného
osobitne pre neho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno
vrátiť. Podnikateľ nemôže odstúpiť od zmluvy ani v prípade, že tovar je
mechanicky poškodený alebo tovar má znaky používania.
 
10.4.2. V odstúpení od zmluvy podnikateľ je povinný uviesť najmä svoje meno a
priezvisko/názov, adresu bydliska/sídla, IČO, e-mail, popis zakúpeného tovaru,
číslo objednávky, podpis a pečiatku, dátum, a spôsob, akým má Predávajúci
vrátiť Kúpnu cenu, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Pre zachovanie
právnej istoty a preukázateľnosť odstúpenia od zmluvy je podnikateľ povinný
odstúpenie od zmluvy zaslať Predávajúcemu písomne na adresu sídla
Predávajúceho alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu
Predávajúceho.
 
10.4.3. Včasné odstúpenie je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené druhej
zmluvnej strane. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

 
10.4.4. Po odstúpení od zmluvy Kupujúcim - podnikateľom je:
 
a) podnikateľ povinný zaslať tovar na adresu Predávajúceho alebo ho osobne
odovzdať po dohode s Predávajúcim, do 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
Náklady na vrátenie tovaru znáša podnikateľ. Podnikateľ je povinný vrátiť tovar
späť Predávajúcemu spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu,
záručného listu, dokladu o zaplatení, originálom daňového dokladu a pod. a v
originálnom obale, na adresu Predávajúceho uvedenej v bode 1.1. VOP. Zásielky
na dobierku Predávajúci nepreberie.
 
b) Predávajúci povinný v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť
podnikateľovi kúpnu cenu zaplatenú za vrátený tovar. Predávajúci nie je povinný
podnikateľovi vrátiť náklady na dopravu, dodanie tovaru, poštovné a iné náklady
a poplatky súvisiace s kúpou tovaru.
 
10.4.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do
momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru, Predávajúci
vráti podnikateľovi kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare.
Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti
pohľadávke podnikateľa na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok
po znížení o náhradu škody vráti Predávajúci podnikateľovi bankovým prevodom
na ním určený účet, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
 
10.5. Odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy
 
10.5.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z nasledovných
dôvodov:
 
a) ak pri platbe na účet Predávajúceho Kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7
dní od potvrdenia objednávky,
b) ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z
iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho,
c) ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej
odbernej lehote,
d) ak aj napriek všetkému úsiliu Predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať,
nie je Predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný,
už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Predávajúceho inak ho
zaobstarať,
e) ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú Predávajúci tovar nakupuje.

 
10.5.2.. Odstúpenie Predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie
doručené Kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia
vo forme e-mailovej správy na adresu elektronickej pošty, ktorú poskytol
Kupujúci. Už zaplatenú kúpnu cenu Predávajúci vráti Kupujúcemu v lehote 14 dní
od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, pokiaľ sa s
kupujúcim nedohodne inak.
 
10.5.3. Odstúpenie Predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka nároku
Predávajúceho na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených
v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru Kupujúcemu v zmysle bodu
10.5.1. písm b) a c) VOP.
 
10.6. Akékoľvek svoje nároky voči Kupujúcemu je Predávajúci oprávnený
uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených Kupujúcim a vrátiť mu sumu
zníženú o svoje nároky. Kupujúci uzavretím Kúpnej zmluvy s tým výslovne
súhlasí.
 
11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
11.1. Odoslanie objednávky cez E-shop je podmienené potvrdením súhlasu
Kupujúceho s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Kupujúceho v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov.
 
11.2. Kupujúci zaslaním objednávky Predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva
súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby Predávajúci
spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri
činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných
systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas
Predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to najmä za účelom
uzavretia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, evidencie kúpnych
zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom prepravných služieb kúpeného
tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho
zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci
po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov
Kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním
osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas
zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim
Predávajúcemu.
 

11.3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v tomto rozsahu: krstné
meno a priezvisko/názov právnickej osoby, bydlisko/sídlo, rodné číslo/IČO, DIČ,
e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
 
11.4. Predávajúci zabezpečí, aby osobné údaje Kupujúceho boli spracované iba
v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a aby nedošlo k ich úniku ani
inému zneužitiu. V žiadnom prípade Predávajúci neposkytne osobné údaje tretím
osobám, okrem tých osôb, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru
(kuriérske spoločnosti a pod.). Všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými
údajmi Kupujúceho sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi.
 
11.5. Účelom spracúvania osobných údajov je:
 
a) Vystavenie daňového dokladu – faktúry,
b) Doručenie tovaru a identifikácia Kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred
odovzdaním tovaru,
c) Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
d) Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu,
e) Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných
reklamácií,
f) Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom
elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.
 
12. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY NA WEBOVOM SÍDLE PREDÁVAJÚCEHO
 
12.1. Predávajúci František Bomba, upozorňuje, že informácie o tovaroch
uvedené na www.bombaplot.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu
obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho
upozornenia.
 
12.2. Predávajúci František Bomba, môže kedykoľvek bez predchádzajúceho
upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a
negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
 
12.3. Predávajúci František Bomba, nenesie voči inej strane zodpovednosť za
priame, nepriame škody spôsobené použitím informácií o tovaroch z jej vlastných
alebo odkazovaných webových stránok.
 
13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

 
13.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 6.08.2019 a rušia predchádzajúce
znenie VOP. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmlúv uzavretých pred účinnosťou
týchto VOP, sa riadia ustanoveniami VOP účinných v čase uzavretia zmluvy.
 
13.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia
na webovom sídle
 
13.3. Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva:
 
Slovenská obchodná inšpekcia
13.4. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami
kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky),
ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (v
prípade, že Kupujúcim je spotrebiteľ) alebo Obchodného zákonníka (v prípade,
že Kupujúcim je podnikateľ), pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred
ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných
právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 
13.5. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe uzavretej zmluvy, budú
riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené
všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.
 
13.6. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane
neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť,
účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to
nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého
ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že
niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné
a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným
ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného
ustanovenia.
 
 
V Košiciach, dňa 6.08.2019